Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Článek PRINCE2 Agile: Agilní rozšíření populární metodiky projektového řízení

Článek PRINCE2 Agile: Agilní rozšíření populární metodiky projektového řízení

PRINCE2 Agile: Agilní rozšíření populární metodiky projektového řízení

Martina Jiříčková, Štefan Ondek

PRINCE2 Agile je rozšíření populární metodiky projektového řízení PRINCE2 o agilní způsoby práce. Vzniklo na základě poptávky velké komunity projektových manažerů využívajících PRINCE2 pro řízení projektů. Ti si všimli stále populárnějších agilních způsobů práce při vývoji produktů a chtěli integrovat přínosy tohoto přístupu do projektového řízení.

O agilních metodách používaných v projektovém řízení pojednává článek Agilní metody v projektovém řízení, zveřejněný i na ITMforu počátkem června 2015.

Oba přístupy, projektový i agilní, mají své silné stránky, zatímco jiným oblastem se příliš nevěnují. Silnou stránkou PRINCE2 je oblast operativního i strategického řízení (neboli směřování) projektu (directing a project). Metodika naopak jen velmi málo řeší řízení dodávky (vývoje) produktu. Agilní rámce se na druhou stranu zaměřují právě na vývoj produktu a výrazně měně se zabývají projektovým řízením.

PRINCE2 Agile přináší do řízení projektů podle PRINCE2 agilní způsoby chování, koncepty a techniky a na druhé straně vnáší do vývoje produktu nástroje pro ovládání a usměrňování této činnosti.

Cílem je oba přístupy vzájemně propojit co nejcitlivěji tak, abychom byli schopni využít jejich pozitiva. Propojení graficky znázorňuje obr. 1.

Obr. 1: Propojení PRINCE2 a Agile. Zdroj: AXELOS: PRINCE2 Agile Manual

Rozšíření PRINCE2 Agile je určeno především organizacím a jednotlivcům, kteří už využívají metodiku PRINCE2 a rádi by obohatili své znalosti o agilní způsoby práce, díky nimž budou jejich projekty flexibilnější. Zajímat může ovšem i agilní komunitu, která by chtěla doplnit své pracovní postupy o oblast řízení projektů.

Co najdete v PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile poskytuje návod na:

 • přizpůsobení principů, procesů a témat PRINCE2 agilním způsobům práce,
 • vytváření řídicích produktů1,
 • kombinování rolí agilních rámců (např. Scrum Master, Project Owner atd.) s rolemi řídícího týmu PRINCE2,
 • zakomponování agilních technik (sprinty, timeboxing, user stories, atd.), konceptů (MoSCoW atd.) a rámců (Scrum, Kanban, Lean, Lean StartUp) do projektového řízení, přičemž odpovídá i na otázku, na jaké oblasti je třeba při vzájemné kombinaci klást největší důraz.

Složení PRINCE2 Agile v grafické podobě ukazuje obr. 2.

Obr. 2: Složení PRINCE2 Agile. Zdroj: AXELOS: PRINCE2 Agile Manual

Přínosy PRINCE2 Agile

Největšími přínosy PRINCE2 Agile jsou pružnost, transparentnost, vzájemná spolupráce a rychlejší naplnění potřeb zákazníka.

Díky agilnímu vývoji produktů v rámci projektů jste schopni pružně a rychle reagovat na neustále měnící se požadavky ze strany zákazníků.

Změny během projektů jsou nevyhnutelné a vždy je lepší se na ně připravit. Minoritní změny rozsahu můžete zvládnout flexibilním nastavením toho, co budete dodávat, například díky konceptu prioritizace. Jednotlivým funkcím dodávaného produktu stanovíte priority například podle techniky MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have a Won´t Have). Produkt pak postupně vyvíjíte tak, aby byly splněny všechny funkce Must Have, dále Should Have a pokud je čas a peníze, mohou se přidat funkce Could Have. Klíčové je přitom dodat použitelný produkt včas.

Včasné dodání produktu zákazníkovi je jednou z priorit i za předpokladu, že nebude obsahovat všechny na začátku požadované funkce. Výsledkem je dřívější doručení použitelného produktu zákazníkovi, který dostane to, co skutečně potřebuje, rychleji a může dříve začít realizovat přínosy.

Kombinací projektového řízení s agilními způsoby práce se projekty stávají transparentnějšími. Projektový manažer, tým a zákazník spolupracují na vytváření plánu projektu a na popisech jednotlivých produktů a vyjadřují se také k časovému harmonogramu. Členové týmu sami odhadují čas potřebný pro vývoj produktu a plánují si práci v krátkých časových intervalech (např. sprintech při použití Scrumu). Během těchto krátkých časových intervalů se pravidelně scházejí (stand-up meetings), aby zkonzultovali stav vývoje a postup pak zaznamenávají na informační tabule, které jsou přístupné všem v rámci projektu.

Úskalí PRINCE2 Agile

Největším úskalím PRINCE2 Agile je odhadnout míru vzájemné kombinace a přizpůsobování obou přístupů tak, abychom byli schopni využít všech jejich přínosů. Úkolem řídícího týmu projektu je tedy posoudit několik aspektů, které pomohou oba přístupy vzájemné zkombinovat.

Prvním úkolem je posoudit flexibilitu toho, co v rámci projektu dodáváme. Zde je podmínkou aktivní zapojení uživatelů a jejich úzká spolupráce již od začátku a v průběhu celého projektu.

Dalším rizikovým aspektem je vzájemná spolupráce a samoorganizace členů týmů. Agilní řízení projektů vyžaduje vysokou vyspělost jednotlivých členů týmu, vzájemnou důvěru a neobviňování se. Dodávací týmy musí být zároveň schopny a ochotny přijmout autoritu, která pomáhá projekt vést (týmový manažer, projektový manažer atd.). Zde je nutné dbát na citlivé propojení všech rolí.

Jednou z výzev může být také forma komunikace v rámci takového projektu. Agilní prostředí je typické otevřenou, každodenní osobní komunikací a vizualizací. Ta přináší transparentnost a viditelnost, ale zároveň vyžaduje rychlost, jasnost, zapojení, otevřenost a pochopení.

Tým dále musí být schopný pracovat iterativně a inkrementálně, být kreativní, nebát se nových věcí a menších experimentů.

V neposlední řadě jsou také důležitými podmínkami to,

 • aby všichni v rámci projektu byli seznámeni s agilními způsoby práce na projektu,
 • aby tyto způsoby pochopili a přijali,
 • aby byli schopni tímto způsobem pracovat.

Shrnutí

Pokud uvažujete o využití PRINCE2 Agile, je třeba vzít v úvahu několik základních faktů:

 1. Aktuální verze metodiky PRINCE2 6. edice je napsána tak, aby byla kompatibilní s agilními způsoby práce. Není tedy třeba něco z metodiky vyřazovat či zásadně měnit. Vše je jen o přizpůsobování.
 1. PRINCE2 Agile slouží pro řízení projektu a je ho možné aplikovat na jakýkoliv projekt. Stejně jako PRINCE2 ale není určen pro řízení běžného provozu („business as usual“).
 1. PRINCE2 Agile používá nejznámější agilní rámce jako je Scrum, Kanban, Lean, Lean Startup.
 1. Termín Agile (agilní) odkazuje na soubor způsobů chování, konceptů, technik a rámců, které jsou chápány jako agilní způsoby práce.
 1. PRINCE2 Agile kombinuje oblasti projektového řízení dodávky (vývoje) produktu tak, že začleňuje agilní techniky do projektového managementu.
 1. Při kombinaci obou přístupů v rámci organizace je potřeba velmi pečlivě zvážit úroveň a vyspělost organizace a týmů v projektovém řízení i v agilním vývoji.
 1. Otázka nezní, zda „agilita v projektech ano nebo ne“, ale „kolik agility v jednotlivých projektech a jejich částech“.

 

Poznámky: 1Řídicí produkt je produkt, který slouží k řízení projektu (terminus technicus PRINCE2). Řídící produkt může, ale nemusí mít podobu dokumentu. V agilních metodách se namísto dokumentů hojně využívají „informační radiátory“ jako Scrum board, Kanban board atp.

Seznam použité literatury