Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Ekvivalentnost certifikátů v oblastech projektového řízení, řízení služeb, ITSM a Agile

Ekvivalentnost certifikátů v oblastech projektového řízení, řízení služeb, ITSM a Agile

Agile, Scrum, P3.express, PM2, PMI, PRINCE2, ISO 20000, ITIL, ITSM...

Essentials, Foundation, Practitioner, Professional, Scrum Master...

CertN, EXIN, IPMA, PeopleCert, PMI, Professional Designations...

Jelikož jste na naší stránce, pravděpodobně jste se alespoň s některými z těchto názvů setkali. V prvním řádku jsou názvy nejčastěji používaných přístupů, rámců, standardů a systémů ve třech vzájemně provázaných oblastech: Agile, projektové řízení a řízení služeb. Ve druhém názvy nejčastěji se vyskytujících certifikací osob podle nich. Ve třetím názvy organizací – zkušebních institutů, které provádějí certifikaci a vystavují certifikáty úspěšným absolventům.

Ani jeden řádek není úplný. Přesto je vidět, že si je z čeho vybírat. Logicky pak vyvstávají otázky, které často dostáváme v různých obměnách:

"Co která certifikace vlastně prokazuje? Která je ekvivalentem které?" Pojďme si je tedy zodpovědět.

 

1. Projektové řízení

Projektové řízení je, jednoduše řečeno, o řízení něčeho, co má jasně stanovený začátek a konec a chceme tím vytvořit nějaký nový produkt, službu nebo změnu. Nejrozšířenější systémy projektového řízení jsou (abecedně) IPMA, P3.express, PM2, PMI PMBOK Guide a PRINCE2. Všechny jmenované jsou v zásadě v souladu s normou ISO 21500 pro řízení projektů. ISO 21500 však není certifikační norma, má jen doporučující charakter. Certifikovat se lze podle jednotlivých výše uvedených systémů projektového řízení.

Evropskou unií podporované systémy jsou P3.Express a PM2. Certifikaci IPMA provádějí národní členské asociace IPMA - neziskové organizace a spolky. Je populární zejména v německy mluvících zemích. Zkušební institut PMI je nominálně nezisková organizace se sídlem v USA. Certifikace PMI jsou populární zejména v Americe a Asii. Zkušební institut PRINCE2 - PeopleCert je původem řecký komerční subjekt s daňovým domicilem na Kypru, který v roce 2021 koupil společnost AXELOS – vlastníka práv duševního vlastnictví k PRINCE2 a následně ji pohltil.

Pro usnadnění orientace jsou níže uvedené tabulky navzájem ekvivalentních certifikátů projektového řízení.

Ekvivalentní certifikace projektového řízení - základní úroveň
Název certifikátu IPMA D P3.express Practitioner* PM2 Basic CAPM PRINCE2 Foundation
Zkušební institut IPMA certN Global PM2 Alliance PMI PeopleCert
Platnost certifikátu (let) 5** doživotní neuvedeno 5 3***

*U systému P3.express existuje pouze certifikace pokročilé úrovně - Practitioner.
**Certifikáty vydané do roku 2009 jsou platné doživotně.
***PeopleCert v roce 2023 retroaktivně zkrátil platnost všech certifikátů PRINCE2 Foundation, které byly původně vydány jako doživotně platné, na 3 roky.
 

Ekvivalentní certifikace projektového řízení - pokročilá úroveň
Název certifikátu IPMA C, B, A P3.express Practitioner PM2 Essentials, Advanced, Expert PMP PRINCE2 Practitioner
Zkušební institut IPMA certN Global PM2 Alliance PMI PeopleCert
Platnost certifikátu (let) 5 doživotní neuvedeno 3 3****

****PeopleCert v roce 2023 retroaktivně zkrátil platnost všech certifikátů PRINCE2 Practitioner, které byly původně platné 5 let či doživotně, na 3 roky.

Stanoviska zkušebních institutů

Poměrně obsáhlou srovnávací studii nejrozšířenějších certifikací projektového řízení, vycházející z veřejně dostupných informací od samotných zkušebních institutů, publikoval na své stránce mezinárodní zkušební institut CertN Global, provádějící certifikaci P3.express. Její závěr zní, cit.: "Při hodnocení všeobecných dovedností projektového managementu a požadovaných kognitivních úrovní jsme pozorovali dvě hlavní kategorie certifikací projektového managementu: Praktické certifikace jako PMP®, P3.express Practitioner (P3P), PRINCE2 Practitioner (P2P,) IPMA C a PM²P, které vyžadují více analytických dovedností a elementární certifikace s nižší úrovní kognitivních požadavků, jako jsou CAPM®, PRINCE2 FoundationP2F, IPMA D a PM² Basic (PM²F).

Při auditu certifikačních požadavků u kandidátů před rozhodnutím o certifikaci jsme zjistili, že všechny certifikační programy mají podobný přístup. Existují však určité rozdíly v předpokladech (pro připuštění ke zkoušce).

Dospěli jsme k závěru, že na základě základních systémů projektového řízení různých certifikačních programů se systémy s větší pravděpodobností budou doplňovat, pokud je jeden založen na příručce (guide) a druhý na cestovní mapě (roadmap). Systémy kvalifikované jako průvodci (guides) budou s větší pravděpodobností nahraditelné jinými systémy založenými na průvodcích a totéž platí pro cestovní mapy.

Po vyhodnocení všech programů jsou certifikace PRINCE2® Practitioner a P3.express® Practitioner pravděpodobně substituty pro střední až velké projekty a PMP® a PM²P jsou vzájemnou náhradou u středních až giga projektů. Certifikát P3.express® Practitioner a certifikát PMP® se s největší pravděpodobností budou navzájem doplňovat."

Ostatní výše uvedené zkušební instituty obdobné srovnání certifikací zatím nepublikovaly.

 

2. Řízení služeb - service management a řízení IT služeb - ITSM

Řízení služeb je, jednoduše řečeno, o řízení poskytování něčeho, co přináší spotřebiteli služby hodnotu, poskytuje se to dlouhodobě a opakovaně.

V moderní době si poskytování prakticky každé služby vyžaduje IT podporu a efektivní fungování IT služeb je z dlouhodobého hlediska nutnou podmínkou přežití a úspěchu každé organizace. Proto je významnou až dominantní podmnožinou řízení služeb řízení IT služeb – IT service management (ITSM). I pro ITSM existuje ISO norma – ISO 20000. Podle ISO 20000 je možné certifikovat systém řízení IT služeb organizace.

Existuje množství systémů řízení IT služeb, které jsou v souladu s touto normou a tedy navzájem kompatibilní. Podle některých z těchto systémů lze certifikovat osoby. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny certifikace základní úrovně řízení IT služeb dostupné na českém trhu, které jsou vzájemně ekvivalentní. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech certifikací v oblasti ITSM a už vůbec ne řízení služeb.

Srovnání certifikací ITSM pokročilé úrovně je mimo rozsah tohoto článku, jelikož jich je výrazně více než certifikací základní úrovně a na druhé straně jsou pokročilé certifikace v oblasti ITSM mnohem méně populární než ty základní. Rovněž je mimo rozsah tohoto článku porovnání certifikací řízení služeb mimo oblast IT.

 

Ekvivalentní certifikace řízení IT služeb (IT service management - ITSM) - základní úroveň
Název certifikátu integratedITSM™ Essentials ITIL V 2 a 3 Foundation ITIL 4 Foundation IT Service Management Foundation dle ISO/IEC 20000:2018
Zkušební institut Professional Designations APMG, EXIN, PeopleCert PeopleCert EXIN
Platnost certifikátu (let) doživotní doživotní***** 3****** doživotní

*****Certifikace ITIL V 2 a 3 byla ukončena, ale již vydané certifikáty zůstaly v platnosti.
******PeopleCert v roce 2023 retroaktivně zkrátil platnost všech certifikátů ITIL 4 Foundation, které byly původně vydané jako doživotně platné, na 3 roky.
 

3. Agile

Agile je, jednoduše řečeno, o řízení organizace resp. její části způsobem, který je pružný, pracuje v krátkých cyklech, umožňuje rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům a podmínkám, učit se na základě zpětné vazby, ponaučení zapracovávat, využívat, takto postupně vyvíjet a dodávat požadované řešení (produkt, službu, změnu) přinášející uživatelům hodnotu.

Společným jmenovatelem, na kterém stavějí všechny agilní přístupy, je tzv. Agilní manifest z roku 2001, definující hodnoty a principy agilního vývoje softwaru (agile původně vznikl právě v této oblasti, ale rozšířil se i do jiných).

S odstupem nejpopulárnějším agilním rámcem je Scrum.

Jelikož agilní manifest i Scrum jsou volně použitelné, certifikace Agile a Scrum provádí řada organizací.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nejpopulárnější certifikace základní úrovně Agile a Scrum dostupné na českém trhu, které jsou vzájemně ekvivalentní. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech certifikací v oblasti Agile a Scrum. Porovnání certifikací Agile a Scrum pokročilé úrovně je mimo rozsah tohoto článku, jelikož jich je ještě více než certifikací základní úrovně a na druhé straně jsou pokročilé certifikace v této oblasti mnohem méně populární než ty základní.

Ekvivalentní certifikace Agile a Scrum - základní úroveň
Název certifikátu Agile Scrum Foundation CSM PSM I SM I
Zkušební institut EXIN Scrum Alliance Scrum.org PeopleCert
Platnost certifikátu (let) doživotní 2,5 doživotní doživotní*******

******* Stav k 28.11.2023. PeopleCert v roce 2023 retroaktivně zkrátil platnost významné části vydaných certifikací na 3 roky. Certifikací SM I se tato změna nedotkla, ovšem například certifikací PRINCE2 Agile a Agile Shift ano. Vzhledem k tomu žel v budoucnu nelze vyloučit obdobný krok i u certifikací SM I.