Přejít k hlavnímu obsahu
Menu

Kariérní cesty v řízení projektů, programů a portfolií

Kariérní cesty v řízení projektů, programů a portfolií

Kariérní cesty v řízení projektů, programů a portfolií

V současné době se v oblasti projektového managementu můžeme setkat nejen s různými kvalifikacemi, metodikami a standardy, ale také s různými pracovními pozicemi, které se objevují na trhu práce.

Co se za danou pracovní pozicí skrývá? Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti jsou potřebné k úspěšnému výkonu práce?


Tento článek:
• Vám pomůže najít odpovědi na tyto otázky
• doporučí cesty a kvalifikace, na které se můžete zaměřit v dalším kariérním a osobním rozvoji Vás i Vašich podřízených v oblasti řízení projektů, programů a portfolií.

Koordinátor

Startovní pozicí v řízení projektů bývá pozice koordinátora neboli asistenta. Projektový, programový koordinátor či koordinátor projektové kanceláře má na starosti administrativní a koordinační práce. Jeho úkolem je:
• sběr a monitoring aktuálních dat na projektu
• správa projektových dokumentů a registrů
• distribuce informací
• pořizování zápisů
• organizace meetingů

Je také první kontaktní osobou na projektu. Tato pozice je vhodná pro nováčky v projektovém řízení. Osvojí si projektové prostředí, základní návyky, techniky a nástroje.

Dobrý koordinátor by měl vědět, jak založit a spravovat projektové dokumenty. Měl by být schopný vytvořit zprávy, grafy, tabulky a prezentaci pro informování managementu o stavu projektu. Jeho častým úkolem může být také zpracování analýzy z poskytnutých materiálů, vytvoření odhadu nákladů na projekt, výrobní ceny, člověkohodin, objemu práce atd. V neposlední řadě by měl umět identifikovat případné problémy a rizika na projektu a zorganizovat projektový meeting.

Pokud si chce koordinátor potvrdit své znalosti a schopnosti mezinárodním certifikátem, je na této úrovni vhodná certifikace P3.express Practitioner, PMI CAPM, IPMA D, EXIN Agile Scrum Foundation, Professional Scrum Master I, pro programového koordinátora dále P4.express Practitioner a koordinátora v rámci projektové kanceláře P5.express Practitioner.


Projektový manažer

Dalším stupněm v kariéře v projektovém řízení je pozice projektového manažera. Projektový manažer (PM) je zodpovědný za každodenní řízení projektu.

PM:
• vytváří projektový plán
• sestavuje projektovou dokumentaci a strategie
• řídí rizika, kvalitu a změny 
• plánuje zdroje
• monitoruje postup projektu

Důležitou součástí práce PM je vedení a motivování svého projektového týmu.

Projektový manažer musí především umět dobře komunikovat. Až 80% práce projektového manažera je založena na komunikaci. PM musí vědět jak sestavit projektový tým, definovat produkty a aktivity, připravit harmonogram a odhady. Musí umět řešit konflikty v rámci projektu a řídit stakeholdery (všechny zúčastněné strany).

Vhodnou kvalifikací pro PM je P3.express Practitioner, PMI PMP,  IPMA C/B, Agile Scrum Master + Product Owner, Professional Scrum Master II, P4.express Practitioner, P5.express Practitioner.


Programový manažer

Nad projektovým manažerem stojí v kariérním žebříčku programový manažer či ředitel. Ten je zkušeným profesionálem v oblasti řízení a implementace změn. Hraje stěžejní roli při dosahování změn v byznysu.

Programový manažer:
• vytváří návrh programu a zařazuje do něj jednotlivé projekty
• projektům v rámci programu přiděluje zdroje
• dohlíží na vzájemné propojení a vazby
• monitoruje průběh programu
• podává zprávy napříč všemi projekty v programu
• zajišťuje integraci všech projektů v rámci programu
• vede a motivuje jednotlivé projektové manažery

Zkušený programový manažer a ředitel musí být schopný připravit plán programu, business case (zdůvodnění projektu), zpracovat studii proveditelnosti. Identifikace a řízení stakeholderů také patří mezi povinnosti programového ředitele. Musí být schopný uřídit meziprojektová rizika a jeho posláním je také šířit vizi a přínosy celého programu

Na pozici programového manažera je vhodnou certifikací např. PMI PgMP, IPMA A, P4.express Practitioner, P5.express Practitioner.


Porfolio manažer

Tím nejvyšším stupínkem v oblasti řízení projektů, programů a portfolií je pozice portfolio manažera či ředitele. Portfolio manažer spolupracuje s top managementem společnosti na posuzování projektů a programů v portfoliu a rozhoduje, jaké projekty a programy budou spuštěny a kdy. Vyvažuje a propojuje portfolio se strategickými cíli organizace, přiděluje zdroje jednotlivým programům v rámci portfolia, monitoruje postup programů, řídí meziprogramová rizika.

Jelikož je portfolio manažer opravdu strategickou pozicí v organizaci, musí se jednat o velmi zkušeného odborníka. Měl by umět definovat celé portfolio, posuzovat vzájemné závislosti programů v rámci portfolia, vytvořit organizační strukturu, případně projektovou, programovou a portfolio kancelář. Důležité je také aby věděl, jak definovat procesy, nástroje a techniky v rámci portfolia, měřit přínosy a vytvořit a šířit vizi portfolia.

Co se týče vlastností projektového, programového a portfolio manažera, měl by být leadrem, přirozenou autoritou. Hlavní je, aby vytvořil takové pracovní prostředí, ve kterém budou zaměstnanci motivováni, budou se chtít stále zlepšovat, budou si navzájem důvěřovat a podporovat se. Klíčové jsou vyjednávací schopnosti a empatie. Nemělo by chybět ani strategické myšlení, svědomitost, orientace na cíl, flexibilita a odolnost vůči stresu.

Pro pozici portfolio manažera jsou vhodné např. kvalifikace PMI PfMP, P5.express Practitioner.


PMO (projektová, programová a portfolio kancelář)

Dalšími pozicemi, se kterými se můžeme v projektovém řízení setkat, jsou pozice v rámci PMO – projektové, programové a portfolio kanceláře. Konktrétně se může jednat o pozici PMO koordinátor, PMO Analyst nebo PMO Manažer. Tito specialisté v rámci PMO poskytují expertní a administrativní podporu při řízení projektů a programů projektovým a programových manažerům.

V rámci PMO:
• definují standardy pro projektové řízení
• poskytují osvědčené postupy (best practice)
• vytváří a spravují dokumenty, příručky, metriky, procesy, nástroje a techniky, ponaučení atd.
• sdílí informace
• distribuují dokumenty
• spravují a aktualizují registry, produkty
• identifikují a doporučují zdroje napříč projekty

 

Specialisté

Kromě výše zmíněných můžeme narazit ještě na tzv. pozice technických specialistů. Jedná se o pozice Project Planner, Project Estimator, Risk Analyst, Quality Analyst, Benefits Analyst, kteří se věnují vždy konkrétní oblasti v řízení projektů. V první řadě projektovému plánování, odhadování, analýze rizik, kvality a analýze přínosů.

Pracovní náplň, odpovědnosti i požadavky na dané pozice se samozřejmě mohou lišit organizace od organizace. Díky tomuto přehledu se budete lépe orientovat na trhu práce v oblasti projektového řízení i v jednotlivých kvalifikacích, které Vám mohou pomoci prokázat Vaše znalosti a dovednosti při hledání nových pracovních příležitostí.

 

Zdroje: